De “Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen VZW” en de ”Bijzondere Reisvoorwaarden” maken deel uit van het reiscontract.

Algemene voorwaarden

Art. 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Art. 2: Aanbod

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reisaanbod schrappen.

Art. 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Art. 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Art. 5: Totstandkoming van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Art. 6: De prijs

De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 20 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

– de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

– de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

– de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.

Art. 7: Betaling van de reissom

1. Indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij ondertekening van de bestelbon per persoon 1.000 EUR van de totale som als voorschot.

2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Boekt de reiziger minder dan één maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Art. 8: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Art. 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Art. 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Art. 11: Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Art. 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Art. 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Art. 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Art. 16: Klachtenregeling

1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Art. 17: Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”: Vooruitgangstraat 50, Kantoor 2B05, 1210 Brussel, tel. 02/277.61.80, fax 02/277.91.00, e-mail: verzoening.gr@skynet.be.

Art. 18: Arbitrage of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1.250 EUR kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Beneden de 1.250 EUR staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

5. Secretariaat van de “Cel arbitrage”: Vooruitgangstraat 50, kantoor 2B05, 1210 Brussel, tel. 02/277.62.15, fax 02 277 91 00, e-mail: clv.gr@skynet.be.

Bijzondere voorwaarden

Art. 1: De prijs

Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de prijstabellen. Onze prijzen omvatten:

• De vlucht heen en terug met lijnvlucht (tenzij anders vermeld)

• De maaltijden, indien van toepassing, aan boord

• De excursies inbegrepen in de prijs voorzien in het programma

• Het verblijf in uw hotel op basis van de voorziene maaltijden in het contract

• De bijdrage aan de verzekering financieel onvermogen

• De lokale taksen gekend op 15 november 2015

• Luchthaventaksen en brandstoftoeslag bekend op 15/11/2015.

• BTW indien van toepassing

Onze prijzen omvatten niet:

• Annulatie, reis- en bijstandsverzekering

• Kosten voor reispas, visum, inentingen

• Facultatieve uitstappen

• Persoonlijke uitgaven

• Vervoer heen en terug tussen woonplaats en de luchthaven

• Extra vluchten, niet vermeld in het reiscontract

Art. 2: De berekening van de prijs

De in het contract overeengekomen prijs is vast en de vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, enkel de mogelijkheden tot prijsaanpassing vermeld in artikel 6 van de “Algemene Reisvoorwaarden” en in artikel 3 van de “Bijzondere reisvoorwaarden” kunnen de prijzen wijzigen.

Art. 3: De prijsvorming en aanpassingen

1. Verblijf en andere diensten ter plaatse

De prijzen hiervoor werden berekend op basis van de wisselkoers van 15 november 2015, zijnde €1 = 1,08US$/38.5THB/1.43CAD$/14.600Rp. Wij zien af van enige verhoging of verlaging ten gevolgen van stijging of daling van deze wisselkoers mbt verblijf en diensten.

2. Lokale taksen

De taksen volgens Art. 11.1.c van de Reiscontractenwet kunnen worden aangepast indien deze verhoogd/verlaagd zijn door de lokale instanties na publicatie van deze promotie. Dit is nooit uitgesloten. In dit geval moet het supplement voor vertrek of tijdens de reis betaald worden.

3. Vervoer – Vluchten

De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming en de andere vluchten in het pakket zijn berekend volgens de tarieven zoals geldig op 1.10.2015, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventaksen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappijen nà deze datum meegedeelde verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij de reissom gevoegd. De reiziger kan eenvoudig de verhoging zelf berekenen door het verschil te maken tussen de originele taksen/brandstoftoeslagen op de bestelbon en deze op het saldofactuur. Op beide documenten zal de som van beide door Master Tours apart vermeld worden. De verhoging van deze luchtvaarttaksen en brandstoftoeslagen kan verschillende oorzaken hebben. De taksen die een luchthaven heft, kunnen verhogen en/of de prijs van de ‘jet fuel’ prijzen FOB Rotterdam Barge kunnen verhogen. De referentie brandstofprijs ‘jet fuel’ FOB Rotterdam Barge bedraagt op 04.12.2015 à 422.3 $/mt. Het is wel zo dat beide componenten noteren in dollar dus ook een verlaging van de EUR/USD zal aanleiding geven tot een stijging van de taksen/toeslagen. De wisselkoers EUR/USD is de gemiddelde maandkoers (MMR) die gebruikt wordt door IATA en heeft op 18.09.2015 de waarde van EUR/USD 1,12996. De procentuele stijging zal door de respectievelijke luchtvaartmaatschappij van de reis onmiddellijk doorgerekend worden en zal dus ook netto bij de reissom gevoegd worden. Men kan deze som van luchtvaarttaksen en brandstoftoeslagen terugvinden door de volledige route op de website van de luchtvaartmaatschappij in te geven en de daarbij horende taksen/toeslagen op te vragen. Het is belangrijk te noteren dat er geen reductie kan worden toegekend mocht de brandstofprijs/heffingen/… voor uw vlucht na uw boeking dalen.

Art. 4: Voorschot en saldo

Het voorschot vermeld in art. 7 van de “Algemene Reisvoorwaarden” bedraagt 30% van de reissom met een minimum van €125 per persoon.

Het saldo dient uiterlijk 30 dagen voor de afreis betaald te worden. Wanneer de klant eventuele verhogingen zoals vermeld in art. 3.3 wenst te vermijden worden de vluchten onmiddellijk uitgeschreven en zal het ticket onmiddellijk moeten betaald worden samen bovenop het voorschot van 30%. Bij promoties wordt steeds een voorschot van 70% gevraagd.

Art. 5: Wijziging door de reiziger

Wijzigingen aan de geboekte reis zijn altijd mogelijk en worden aanvaard tegen betaling van de kosten, naast een mogelijke prijsaanpassing.

1. Naamswijziging en overdracht

€50 per dossier. Bovendien gelden voor lijnvluchten de aangerekende kosten van de betrokken maatschappij en dit kan oplopen tot de volledige prijs van het ticket, vermeerderd met €50 per dossier.

2. Wijziging kamertype, maaltijdregime of taal van de reisdocumenten

• tot 21 dagen voor de afreis: €50

• vanaf 20 dagen tot 7 dagen voor de afreis: €75

• vanaf 6 dagen tot 72 uur voor de afreis: €100

Deze kosten zijn per dossier verschuldigd.

3. Wijziging van hotel

• vanaf 55 tot 21 dagen voor de afreis: €50/pp

• vanaf 20 tot 14 dagen voor de afreis: €75/pp

• vanaf 13 tot 7 dagen voor de afreis: €125/pp

• vanaf 6 dagen voor de afreis: gelden de annuleringsvoorwaarden volgens Art.6 hieronder.

4. Wijzigingen voor lijnvluchten

• tot 7 dagen voor de afreis: de door de maatschappij aangerekende kosten (zijn sterk afhankelijk van maatschappij tot maatschappij en kunnen oplopen tot de volledige kosten van het ticket) vermeerderd met €75 per persoon

• vanaf 6 dagen voor de afreis:100% van de reis-som

5. Wijzigingen voor á-la-carte dossiers

• tot 7 dagen voor de afreis: €50 per persoon en dienst (hotel, huurwagen en vluchten)

• vanaf 6 dagen voor de afreis: gelden de annuleringsvoorwaarden volgens Art. 6

Artikel 6: Annulering door de reiziger

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Nadien is er de mogelijkheid deze bedragen terug te vorderen bij de verzekeringsmaatschappij. Zij beslist conform haar voorwaarden of de terugbetaling (min de franchise) gerechtvaardigd is.

2. De annulering moet door de reiziger via zijn reisbemiddelaar per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Master Tours meegedeeld worden, met aanduiding van alle referenties van de bestelde reis.

3. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum, waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9u tot 18.00u). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Alle bedragen vermeld onder punt 4 zijn aangeduid per persoon.

4. Voor alle bestemmingen

• tot 71 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten vermeerderd met 125€, met een minimum van 20% van de reissom.

• vanaf 70 dagen tot en met 43 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die in regel de volledige prijs van het vliegtuigticket bedragen) vermeerderd met 175€ per persoon, met een minimum van 40% van de reissom.

• van 42 dagen tot en met 11 dagen voor de afreis: 75% van de reissom.

• vanaf 10 dagen voor de afreis en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom.

Art. 7: Hotel/service zonder vlucht

Voor hotel boekingen zonder vluchten wordt €25 kosten per persoon aangerekend. Dit bedrag dekt de kosten van de verzekering tegen financieel onvermogen en BA en opmaak van het dossier.

Art. 8: Aansprakelijkheid

1. De algemene aansprakelijkheid wordt bepaald volgens artikel 14 van de “Algemene reisvoorwaarden:’ De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet betrokken in geval van overmacht of van een voorval die hij niet kon voorzien of verhelpen.

2. Aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij

Als het transport naar uw bestemming verzekerd wordt door een lijnvlucht, wordt de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij voor vertraging (bagage en/of vlucht) en verlies of beschadiging van bagage geregeld door de

Conventie van Warschau, betreffende het internationale luchttransport. De luchtvaartmaatschappij dient de reizigers niet terug te betalen indien ze bewijst dat ze alle maatregelen genomen heeft om de schade te vermijden, als de schuld bij de reiziger ligt of in geval van overmacht.

Tooku kan niet verantwoordelijk worden gesteld in zoverre de luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk is.

3. “Communautaire lijst” van de luchtvaartmaatschappijen

Volgens art. 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 zijn wij verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod kregen opgelegd, de zogenaamde communautaire lijst.

Deze lijst kan geconsulteerd worden op http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf

4. Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen

Volgens art. 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 zijn wij verplicht u te informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de exploiterende luchtvaartmaatschappij nog niet bekend is op het ogenblik van de reservatie informeren wij u over de naam van de maatschappij die waarschijnlijk als exploiterende maatschappij zal optreden.

5. Wijzigingen en errata

De brochures werden opgemaakt met de grootste zorg en volgens de gegevens beschikbaar op het ogenblik van de opmaak. Uiteraard kunnen er zich nog wijzigingen voordoen na de verschijning en is het ook mogelijk dat er nog errata opduiken. De wijzigingen en/of errata zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden.

6. Begin en einde van de reis

De diensten van de reisorganisator beginnen op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven bij de terugkeer. Alle andere diensten voor of na deze periode vallen buiten de verantwoordelijkheid van de reisorganisator en kunnen nooit aanspraak maken op enige vergoeding tot terugbetaling.

7. Niet verkregen diensten

De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor een terugbetaling.

Art.9: Geldigheid

Het aanbod is geldig vanaf 01.01.2016 en de prijzen zijn geldig tot alle reservaties gemaakt voor 31.10.2017.